מדיניות הפרטיות

הגלישה והשימוש באתר זה, ובכלל זה כל השירותים השונים אשר ניתנים או יינתנו בו או באמצעותו מפעם לפעם, אם יינתנו, ("האתר") ע"י "לובה-דיזיין" (להלן – "המפעיל") הינם בכפוף להוראות, לתנאים ולהתחייבויות המפורטים להלן. המבקר באתר ("המשתמש") מסכים מעצם הביקור ו/או השימוש בו לתנאים המפורטים להלן ומתחייב לפעול על פיהם

המשתמש מסכים לכך שהמפעיל רשאי אך לא חייב לאחסן ו/או לשמור את התכנים, לאסוף מידע על גלישת המשתמש באתר והשימוש בו ולנתח אותו לצרכיו העסקיים, ולכך שהמידע עשוי להישמר במאגרי המידע של המפעיל ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד.

המפעיל יהיה רשאי להעביר מידע בקשר למשתמש אם העברת המידע תתחייב על פי דין ו/או דרושה לצורך קיום אינטרס ציבורי חיוני ו/או נחוצה לשם הגנה על אינטרס חיוני של המפעיל ו/או נועדה לטובת המשתמש בקשר עימו נעשה השימוש באתר.

הרכישה באתר מחייבת מילוי טופס הזמנה דיגיטלי (להלן – "טופס ההזמנה"), מסירת פרטים אישיים ומילוי פרטי אמצעי תשלום. המשתמש מאשר כי מסירת הפרטים בטופס ההזמנה נעשית על ידו מרצונו החופשי ובהסכמתו. ומילוי מסמך ההזמנה על ידו מהווה אישור על הסכמתו למסירת הפרטים. מסירת הפרטים וביצוע ההזמנה בפועל ישמשו הוכחה מכרעת לגמירות דעתו של המשתמש בנוגע לרכישת המוצר.

מובהר בזאת מעבר לכל ספק כי מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה ע"י המשתמש  נעשית עפ"י רצונו ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש  למסירתם.

מפעיל מתחייב שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו, אם בכלל, לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי המפעיל לגורמים שלישיים חיצוניים כפוף להוראות כל דין.

המפעיל  שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.