ביטולים והחזרות

 

ביטולים והחזרות
  1. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעל פי חוק הגנת הצרכן , התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו לא ניתן לבטל עסקה במוצרים העונים על ההגדרות הבאות: מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה. לפיכך במוצרים אלו דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה, כמו כן דמי המשלוח למוצרים מוחזרים יהיו באחריות המשתמש.

חרף האמור לעיל, היה ומוצר הגיע אל המשתמש בטעות ו/או כשהוא פגום, דמי המשלוח יוחזרו לידי המשתמש בין אם על ידי זיכוי לשימוש חוזר באתר או על ידי השבה כספית בפועל (לרבות על דרך של זיכוי כרטיס האשראי לפי נהלי חברת כרטיסי האשראי) או על ידי משלוח שליח ללקיחת המוצר ואספקת מוצר תקין ללא תשלום עלות משלוח נוספת  – הכל לפי בחירת המפעיל. היה ומוצר יגיע לידי המשתמש כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על המשתמש להודיע על כך למפעיל באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. הודעה כאמור תינתן בכתב בדואל ל [email protected] . יש לצרף תמונה לצורך הוכחת הפגם ו/או הסבר במוצר שהגיע לידי המשתמש. יש לשמור על הפריט השבור / הפגום ולהחזירו למפעיל פיזית ככל שיידרש. המפעיל ישלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר ללא עלות נוספת מצד המזמין. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של המשתמש לקבלת פריט חליפי.

יודגש כי המפעיל עושה את כל אשר ביכולתו בכדי שתקלות כאלו לא יתעוררו.

מוצר שאינו עונה על האמור בסעיף 21  לעיל ניתן יהיה להחזירו אל המפעיל ובלבד שהמוצר יוחזר  אל המפעיל  בתוך 14 יום מיום קבלתו, כשהוא סגור, ללא שימוש ובאריזתו המקורית. בקרות האמור בסעיף זה דמי המשלוח לא יוחזרו. בכל מקרה בקרות האמור בסעיף זה דמי ביטול העסקה יעמדו על שיעור מינימלי של 50 ₪ או 5% משווי העסקה, הגבוה מביניהם.

הפסקת פעילות / ביטול מכירה

המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1.1            עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").

1.2           במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת המפעיל את המשך פעילות האתר.

1.3            כל מקרה של תקלה טכנית ו/או בכל מקרה בו נפלה טעות בפריט הנמכר באתר לרבות בתיאורו ו/או במחירו.

1.4            היה ויסתבר למפעיל לאחר ביצוע רכישה של מוצר כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו. בקרות האמור בסעיף זה יוחזר התשלום לידי המשתמש. לחילופין המפעיל יהיה רשאי להציע לספק למשתמש מוצר חליפי שווה ערך למוצר שהוזמן כאשר בידי המשתמש הזכות לבחור האם לקבל את המוצר החילופי אם לאו. היה המשתמש יבחר שלא לקבל את המוצר החילופי – יושב לו כספו.

1.5             היה והמפעיל מימש את זכותו כאמור בסעיף 21.4, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג וכיו"ב.